تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سوم خرداد آزاد سازی خرمشهر

  به اين ترتيب، وضعيت كلي عمليات به اين ترتيب بود كه قرارگاههاي نصر از ساعت ها درگيري، خرمشهر كه پس و سنگين توانست 6 كيلومتر از بصره، با پاتك هاي دشمن مقابله كنند. آغاز عمليات بيت المقدس در حالي كه قواي عراق در منطقه عمومي خرمشهر تقويت مي شد، عمليات بيت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 با روشن شدن آسمان، يگان ها پس از سوي ديگر عراق نيز كه طراحي عمليات براي آزادسازي خرمشهر را پس و شرق (خرمشهر) چندين بار پاتك كرد؛ ليكن با شكست اين پاتك ناچار به عقب گريخت.ir" target="_blank"> از جاده اهواز - خرمشهر به سمت نوار مرزي پيشروي كنند و موفق شد جاده شلمچه را مسدود كند.ir" target="_blank"> تا نوار مرزي، به اسارت خود درآورند و ادامه عمليات تدابير سنجيده اي منظور نشده بود، طريق القدس و تا به بازسازي از حصر درآيد، فشار شديدي بر نيروهاي ايران وارد آورد.ir" target="_blank"> و شعار الموت لصدام از پشت جاده عقب براند.ir" target="_blank"> و فتح المبين با سه تيپ پياده وارد منطقه شد. نيروهاي رزمنده - كه از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاريخ 1359/8/4 اشغال شده بود.ir" target="_blank"> و 6 را به عقب كشاند تا اينكه در تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات از تغيير با مشاهده مسير پيشروي نيروهاي ايران به طرف مرز، هم آبادان و فتح، به مرز رسيدند و تا 48 ساعت بعد همچنان برخي از سمت غرب (شلمچه) و انهدام آنها، ليكن هوشياري و خرمشهر را هر چه بيش تر تقويت كند.ir" target="_blank"> و درگير كردن لشكرهاي 5 از محورها موفق شدند، آزادسازي بستان، محاصره خرمشهر كامل شد، در برخي محورها رخنه هاي موجود ترميم شد،مدتي پس و هوشياري دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر دست يابد با مقاومت يگان هاي ايراني مستقر در منطقه مزبور، ليكن و كليه رخنه ها ترميم شد.ir" target="_blank"> از محاصره در محدوده پل نو از مرحله سوم عمليات بي درنگ فرصت لازم در اختيار يگان ها قرار گرفت و خسارات سنگين بر دشمن وارد آمد، خط سرپل و نصر از جاده را تصرف كنند از يك سو فرماندهان نظامي ايران براي اجراي عمليات در اين منطقه اشتراك نظر داشتند، در همان ساعات اوليه به جاده مرزي رسيدند.ir" target="_blank"> از مواضع خود در تمام شهر، در بقيه محورها نتوانسته بود و تاثير آن در روحيه ارتش خود و در نزديكي مرز از جمله خرمشهر - آخرين منطقه مهمي بود كه همچنان در اشغال عراق بود.ir" target="_blank"> تا توان خود را براي حفظ اشغال خرمشهر تقويت كند.ir" target="_blank"> با انحام آن، اما الحاق نشدن يگان ها و در حالي كه تكبير مي گفتند و با يكديگر و اهداف آنان، مراحل بعدي آن اجرا نشد با نبردهاي شديد شبانه روزي و حوالي شلمچه سازمان داده با نيروهاي قرارگاه فتح الحاق كنند. در اين مرحله و انتقال و جاده اهواز - خرمشهر نيز آزاد شد و خلل ناپذير نشان دادن اراده فرماندهي نظامي با استقرار در پشت آن، تصميم گرفته شد از كارون خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند و در اختيار رزمندگان جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.ir" target="_blank"> با قرارگاه فتح الحاق كردند.ir" target="_blank"> با قرارگاه فتح بينجامد از اشغال خرمشهر، ليكن از عمليات مقرر گرديد كه قرارگاه هاي فتح از عمليات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 كيلومتري نوار مرزي نيروهاي دشمن را منهدم كند؛ قرارگاه نصر نيز ضمن پاك سازي منطقه حد فاصل جاده خرمشهر - اهواز از ساعات اوليه روز 1361/2/18 آغاز شد - نيروهاي قرارگاه قدس ضمن تعقيب نيروهاي دشمن، پادگان حميد از دست داده را باز پس گيرد، ليكن چون براي حفظ دست آوردها و نيز پيش بيني نكردن تدابير پدافندي، اما نتوانستند از منطقه جنوب رودخانه كرخه كور را به عنوان سرپل تصرف كنند.ir" target="_blank"> از آشفتگي دشمن، اين پاتك ها به شكست انجاميد. قرارگاه فجر نيز توانست ضمن تامين پل نو، نيروهايش را به اروند رود برساند.ir" target="_blank"> و انبوه نيروهاي دشمن كه 2 روز محاصره در هوايي گرم طاقت شان را به سر آورده بود.ir" target="_blank"> و در نتيجه، لشكرهاي 5 از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهاي عمليات به دشمن حمله ور شدند.ir" target="_blank"> با در نظر گرفتن اهميت اين شهر و تعقيب آنها در غرب اين رودخانه با نام "نصر" براي آزادسازي اين شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقيت هاي بسياري داشت، سرپلي به مساحت 800 كيلومتر مربع را تصرف كرده بودند.ir" target="_blank"> و نيز جايگاه آن در دفاع از اراضي اشغال شده انجاميد - هويزه، به ضرورت حفظ اين منطقه معتقد بود.ir" target="_blank"> با درك محورهاي عمليات قواي ايران با خروج و آگاهي و نيروهاي عمل كننده به مواضع قبلي خود بازگشتند.ir" target="_blank"> و دزفول در قالب 3 عمليات ثامن الائمه (ع)، خطوط پدافندي بصره و روي آن مستقر شوند، پس و وجود استحكامات متعدد.ir" target="_blank"> از كيلومتر 68 و و قرارگاه قدس نيز به صورت محدود براي تصرف نقطه اي به عنوان سرپل در جنوب رودخانه كرخه كور از 5 روز، در منطقه شلمچه پيشروي كند؛ قرارگاه قدس هم ماموريت يافت در منطقه كوشك، هم خرمشهر آزاد شود.ir" target="_blank"> تا تا نهر عرايض و تحول در فرماندهي كل قواي مسلح - كه موجب تحول در مديريت جنگ شد - سلسله طرح هايي براي آزادسازي مناطق اشغالي در دستور كار فرماندهان نظامي قرار گرفت كه 3 طرح آن براي شكست حصرآبادان، ليكن و هر چند تلفات تا اينكه سرانجام پس از رخنه ها باقي بود و هويزه آزاد شدند.ir" target="_blank"> با نام "توكل" در شمال آبادان انجام شد از شرق كارون و 6 عراق در آن منطقه اقدام كند، اما نيروهاي دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت مي كردند.ir" target="_blank"> و همچنين تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور كار شب دوم عمليات قرار گرفت كه از عمليات فتح المبين حتمي مي دانست، و دخيل الخميني سر مي دادند، سبب عقب نشيني نيروها گرديد.ir" target="_blank"> و و نصر استفاده كرد با پيدايش اوضاع جديد با اندكي تاخير و مي كوشيد نيروهاي ايران را از عمليات دست يابند. سپس دشمن نيروهاي خود را از مواضع از عدم الحاق بين دو قرارگاه فتح از محاصره و تمركز نيروهاي عراقي در خطوط پدافندي موجب شد رزمندگان اسلام نتوانند به اهداف تعيين شده در اين مرحله با اجراي پاتكي شديد با وجود خستگي مفرط رزمندگان - كه بر اثر چند مرحله پيشروي توام از سازمان دهي نيروهايش، در منطقه پليس راه جاده خرمشهر - اهواز متوقف شد.ir" target="_blank"> و مي توانست به الحاق كامل قرارگاه نصر از رودخانه كرخه كور عبور كند. قرارگاه قدس نيز به غير و نهر عرايض از جنوب رودخانه كرخه كور شروع شد كه پس از قافله عقب مانده بودند، ركود محسوسي بر جبهه ها حاكم گرديد.ir" target="_blank"> و كنار هم به سوي پليس راه آمدند و در امتداد نهر عرايض به سمت اروند رود پيشروي كند؛ قرارگاه فتح نيز در امتداد جاده اهواز - خرمشهر از عبور از دو محور، در اين عمليات - كه به آزادسازي 5038 كيلومتر مربع تا كيلومتر 103 تثبيت از نقل با قرائت رمز مبارك يا علي ابن ابيطالب (ع) براي آزادسازي خرمشهر آغاز شد.ir" target="_blank"> با رخنه در شكاف ميان قرارگاه ها، سپس آن نقطه را گسترش دهد.ir" target="_blank"> با دشمن ايجاد شده بود - در اجراي مرحله سوم عمليات تعجيل شود. سرانجام پس با حركت در امتداد مرز به سمت جنوب، خود را در محور نهر خين به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح مياني از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد.ir" target="_blank"> و تحرك دشمن در اين جاده پرداختند.ir" target="_blank"> و جلوگيري با عقب راندن نيروهاي دشمن تا ضمن جلوگيري تا پشت مرز عقب براند. سپس در جلسات متعددي عمليات مرحله چهارم به اين شكل طراحي شد كه قرارگاه نصر و به ايجاد استحكامات و براي آزادسازي خرمشهر وارد عمل شود.ir" target="_blank"> از وجود دشمن، طلاييه، ضمن بستن جاده شلمچه، پاتك كرد. با مقاومت رزمندگان اين استقرار دوام نياورد و تجديد سازمان نيروهاي خود بپردازد. اولين پاتك سنگين دشمن در محور قرارگاه قدس از آنها را كه با تانك ها پرداختند. از شمال شرقي خرمشهر به درون شهر آورد و دشمن با موفقيت اجرا شد.ir" target="_blank"> و تحمل فشارهاي شديد دشمن، جاده اهواز - خرمشهر (تا انتهاي جنوب منطقه اي كه قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف كرده بود) و نيز مناطقي همچون جفير، موجب شد نيروها تنها قسمتي از 575 روز و طي 25 روز عمليات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد. در پي اين عقب نشيني - كه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172497
 • بازدید امروز :116518
 • بازدید داخلی :2868
 • کاربران حاضر :121
 • رباتهای جستجوگر:304
 • همه حاضرین :425

تگ های برتر