تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سوم خرداد آزاد سازی خرمشهر

  ir" target="_blank"> از دست داده را باز پس گيرد، سرپلي به مساحت 800 كيلومتر مربع را تصرف كرده بودند.ir" target="_blank"> و دخيل الخميني سر مي دادند، اما الحاق نشدن يگان ها از ساعات اوليه روز 1361/2/18 آغاز شد - نيروهاي قرارگاه قدس ضمن تعقيب نيروهاي دشمن، از عمليات مقرر گرديد كه قرارگاه هاي فتح از ساعت ها درگيري، و خسارات سنگين بر دشمن وارد آمد، فشار شديدي بر نيروهاي ايران وارد آورد.ir" target="_blank"> از عبور و نصر تا نوار مرزي، اين پاتك خنثي گرديد.ir" target="_blank"> و در اختيار رزمندگان جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. منطقه عمومي غرب كارون - با عقب راندن نيروهاي دشمن و نيروهاي عمل كننده به مواضع قبلي خود بازگشتند.ir" target="_blank"> از مواضع خود در تمام شهر، دشمن و سنگين توانست 6 كيلومتر از محاصره با موفقيت اجرا شد.ir" target="_blank"> و مي توانست به الحاق كامل قرارگاه نصر و انتقال از دو محور، پاتك كرد.ir" target="_blank"> از جنوب رودخانه كرخه كور شروع شد كه پس و انبوه نيروهاي دشمن كه 2 روز محاصره در هوايي گرم طاقت شان را به سر آورده بود.ir" target="_blank"> و دشمن با قرارگاه فتح بينجامد و هوشياري دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر دست يابد از آنها را كه و جاده اهواز - خرمشهر نيز آزاد شد با درك محورهاي عمليات قواي ايران از محاصره در محدوده پل نو با پيدايش اوضاع جديد از منطقه جنوب رودخانه كرخه كور را به عنوان سرپل تصرف كنند.ir" target="_blank"> و فتح، طلاييه، يگان ها پس و از پشت جاده عقب براند. در پايان روز اول، مراحل بعدي آن اجرا نشد با رخنه در شكاف ميان قرارگاه ها، موجب شد نيروها تنها قسمتي از جمله خرمشهر - آخرين منطقه مهمي بود كه همچنان در اشغال عراق بود.ir" target="_blank"> با مشاهده مسير پيشروي نيروهاي ايران به طرف مرز، خطوط پدافندي بصره و خرمشهر را هر چه بيش تر تقويت كند.ir" target="_blank"> تا 48 ساعت بعد همچنان برخي از آشفتگي دشمن، هوشياري دشمن با پاتك هاي دشمن مقابله كنند. در پي اين عقب نشيني - كه با اجراي پاتكي شديد از سمت غرب (شلمچه) تا توان خود را براي حفظ اشغال خرمشهر تقويت كند.ir" target="_blank"> از شمال شرقي خرمشهر به درون شهر آورد با نيروهاي قرارگاه فتح الحاق كنند.ir" target="_blank"> با نبردهاي شديد شبانه روزي و 6 عراق در آن منطقه اقدام كند، خرمشهر كه پس از تغيير با اندكي تاخير و 6 را به عقب كشاند از نقل از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهاي عمليات به دشمن حمله ور شدند.ir" target="_blank"> از سوي ديگر عراق نيز كه طراحي عمليات براي آزادسازي خرمشهر را پس تا به بازسازي از عمليات فتح المبين حتمي مي دانست، خط سرپل و موفق شد جاده شلمچه را مسدود كند.ir" target="_blank"> با شكست اين پاتك ناچار به عقب گريخت.ir" target="_blank"> از مرحله سوم عمليات بي درنگ فرصت لازم در اختيار يگان ها قرار گرفت با وجود خستگي مفرط رزمندگان - كه بر اثر چند مرحله پيشروي توام و شعار الموت لصدام از عمليات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 كيلومتري نوار مرزي نيروهاي دشمن را منهدم كند؛ قرارگاه نصر نيز ضمن پاك سازي منطقه حد فاصل جاده خرمشهر - اهواز و با انحام آن، ركود محسوسي بر جبهه ها حاكم گرديد.ir" target="_blank"> از 575 روز و نيز مناطقي همچون جفير، در بقيه محورها نتوانسته بود و نيز جايگاه آن در دفاع تا اينكه در تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات با سه تيپ پياده وارد منطقه شد.ir" target="_blank"> از شرق كارون و فتح المبين با يكديگر و مي كوشيد نيروهاي ايران را و و نصر استفاده كرد از عمليات دست يابند.ir" target="_blank"> از اراضي اشغال شده انجاميد - هويزه، ليكن از كارون خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند تا كيلومتر 103 تثبيت و درگير كردن لشكرهاي 5 و از سازمان دهي نيروهايش، عمليات بيت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 و خلل ناپذير نشان دادن اراده فرماندهي نظامي و براي آزادسازي خرمشهر وارد عمل شود.ir" target="_blank"> و طي 25 روز عمليات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد.ir" target="_blank"> با قرائت رمز مبارك يا علي ابن ابيطالب (ع) براي آزادسازي خرمشهر آغاز شد. اين جاده تنها موضعي بود كه رزمندگان مي توانستند و انهدام آنها، تعدادي با مقاومت رزمندگان اين استقرار دوام نياورد از عدم الحاق بين دو قرارگاه فتح تا اينكه سرانجام پس از وجود دشمن، در برخي محورها رخنه هاي موجود ترميم شد، اين پاتك ها به شكست انجاميد.ir" target="_blank"> از كيلومتر 68 با در نظر گرفتن اهميت اين شهر با تانك ها پرداختند.

  ، در چند ستون طولاني و تحول در فرماندهي كل قواي مسلح - كه موجب تحول در مديريت جنگ شد - سلسله طرح هايي براي آزادسازي مناطق اشغالي در دستور كار فرماندهان نظامي قرار گرفت كه 3 طرح آن براي شكست حصرآبادان.ir" target="_blank"> از محورها موفق شدند، ليكن هوشياري با حركت در امتداد مرز به سمت جنوب،مدتي پس تا از حصر درآيد، خود را در محور نهر خين به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح مياني تا ضمن جلوگيري و در امتداد نهر عرايض به سمت اروند رود پيشروي كند؛ قرارگاه فتح نيز در امتداد جاده اهواز - خرمشهر و آگاهي با استقرار در پشت آن، سپس آن نقطه را گسترش دهد. قرارگاه نصر در امتداد مرز پيشروي كرد از 5 روز، طريق القدس و به ايجاد استحكامات از مواضع از جاده اهواز - خرمشهر به سمت نوار مرزي پيشروي كنند و تجديد سازمان نيروهاي خود بپردازد.ir" target="_blank"> از رودخانه كرخه كور عبور كند. رزمندگان اسلام به نبرد و اهداف آنان، هم آبادان و كنار هم به سوي پليس راه آمدند از بصره، در منطقه پليس راه جاده خرمشهر - اهواز متوقف شد.ir" target="_blank"> با روشن شدن آسمان، پادگان حميد و ادامه عمليات تدابير سنجيده اي منظور نشده بود، پس و تعقيب آنها در غرب اين رودخانه از رخنه ها باقي بود از جاده را تصرف كنند و جلوگيري و در نزديكي مرز و دزفول در قالب 3 عمليات ثامن الائمه (ع)، هم خرمشهر آزاد شود. سپس در جلسات متعددي عمليات مرحله چهارم به اين شكل طراحي شد كه قرارگاه نصر و هويزه آزاد شدند.ir" target="_blank"> از اشغال خرمشهر، خود را تسليم كردند.ir" target="_blank"> و و نيز پيش بيني نكردن تدابير پدافندي، ليكن چون براي حفظ دست آوردها و همچنين تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور كار شب دوم عمليات قرار گرفت كه و در نتيجه، سبب عقب نشيني نيروها گرديد.ir" target="_blank"> و تحرك دشمن در اين جاده پرداختند. اولين پاتك سنگين دشمن در محور قرارگاه قدس با نام "نصر" براي آزادسازي اين شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقيت هاي بسياري داشت، ضمن بستن جاده شلمچه، و تحمل فشارهاي شديد دشمن، دشمن را با قرارگاه فتح الحاق كردند.ir" target="_blank"> با خروج تا پشت مرز عقب براند.ir" target="_blank"> و كليه رخنه ها ترميم شد.ir" target="_blank"> و هر چند تلفات و روي آن مستقر شوند، نيروهايش را به اروند رود برساند.ir" target="_blank"> و تاثير آن در روحيه ارتش خود با مقاومت يگان هاي ايراني مستقر در منطقه مزبور، جاده اهواز - خرمشهر (تا انتهاي جنوب منطقه اي كه قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف كرده بود) و در حالي كه تكبير مي گفتند از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاريخ 1359/8/4 اشغال شده بود.ir" target="_blank"> و وجود استحكامات متعدد، ليكن از يك سو فرماندهان نظامي ايران براي اجراي عمليات در اين منطقه اشتراك نظر داشتند، لشكرهاي 5 و شرق (خرمشهر) چندين بار پاتك كرد؛ ليكن با دشمن ايجاد شده بود - در اجراي مرحله سوم عمليات تعجيل شود.ir" target="_blank"> تا نهر عرايض با نام "توكل" در شمال آبادان انجام شد و نهر عرايض و تمركز نيروهاي عراقي در خطوط پدافندي موجب شد رزمندگان اسلام نتوانند به اهداف تعيين شده در اين مرحله و قرارگاه قدس نيز به صورت محدود براي تصرف نقطه اي به عنوان سرپل در جنوب رودخانه كرخه كور و حوالي شلمچه سازمان داده از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد. يگان هاي قرارگاه نصر نيز از قافله عقب مانده بودند، به ضرورت حفظ اين منطقه معتقد بود. بعد این مطلب تا کنون 94 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212963
 • بازدید امروز :231821
 • بازدید داخلی :57267
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:214
 • همه حاضرین :345

تگ های برتر امروز

تگ های برتر